K.V.K.

 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

ABC1 Gayrimenkul A.Ş. (“Remax Abc”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek, üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.
 
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC kimlik numarası vb. bilgiler) olmak üzere, Remax Abc’ye verdiğiniz tüm bilgileri ve yazılı kayıtlar, ses, görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
 
1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi
 
Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, emlak ilan siteleri üzerinden gönderdiğiniz mesajlar, e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
 
2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
 
Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir
 
Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi
Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması
Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması
Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi
Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Remax Abc`nin ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi
Size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi
Memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi
Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi
Remax Abc için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.
 
Remax Abc tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.
 
Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası) ve diğer benzer veriler.
Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketi arama nedenleriniz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, satın almak ya da kiralamak üzere aradığınız gayrimenkule ya da satmak istediğiniz gayrimenkule dair bilgiler, satın alma durumunda nasıl finanse edeceğinize dair bilgiler, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler, IP bilgileri.
Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), müşterilere gönderilen faturalar ve müşterilerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
Gayrimenkul danışmanlığı formları: Evini satmak isteyenlerin imzaladığı tek yetkili ya da açık sözleşmeler, satmak istediğiniz evinize dair bilgileri topladığımız mülk bilgi formu, bir evi yerinde görmeden önce doldurduğunuz yer gösterme formları, alıcı danışmanlığı sözleşmesi, talebinizi doğru şekilde öğrenmek için kullandığımız müşteri analiz formu, ev ziyaret formu ve diğer formlar.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.
 
3. Kişisel verilerinizin aktarılması
 
Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, iş birliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili iş birliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.
 
4. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği
 
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
 
5. Kanun kapsamındaki haklarınız
 
Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
 
İletişim Bilgileri
Remax Abc
E-posta : info@remaxabc.com
Adres: Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1-A1 Batı Ataşehir / İstanbul
Telefon : 0 216 688 71 70